Hvilans SkolhemHvilans Skolhem
Hvilans Skolhem
Hvilans Skolhem

Hvilans Skolhem

Välkommen till Hvilans Skolhem

Om Oss

Hvilansskolhem är ett behandlingshem som vänder sig till pojkar i ålder 14-18 år.

Verksamheten vilar på en psykodynamisk grund och vården/behandlingen utgår från  de teoretiska grunderna i Salutogen Miljöterapi och Strukturmedveten behandling (Kylén). Vi integrerar även beteendeinriktade tekniker såsom Teckenekonomi/ Blocksystem. Det personliga samtalet är vårt fräsmta verktyg och flera i personalen är utbildade i samtalssmetodik (t ex MI). ADAD-certifierad medarbetare finns samt erfarenhet av ADAD.

​Utredningar görs med strukturerade och beprövade metoder/instrument (såsom WISC,  Becks,  ungdomsskalor, Wartegg, ABAS mm). Bedömningar göra av ungdomarnas individuella behov utifrån ålder, problematik och aktiellt måpende och metoder och bemötande anpassas därefter.

Placerade ungdomar får stöd att upprätthålla regelbunden kontakt med föräldrar och nätverk. Familj och nätverk är välkomna att besök på Hvilans skolhem (om inte särskilda skäl utifrån uppdraget föreligger).
 Hvilans skolhem har även tillgång till en lägenhet i centrala Nyköping för genomförande av besök från föräldar. Ungdomens kontaktperson ger tät och regelbunden information om ungdomens mående och vardag till anhöriga, per telefon eller i samband med hembesök med ungdomen. Vid ev avvikelser, t ex rymning, underrättas föräldrar omedelbart.

Eventuella permissioner planeras i nära samarbete med socialtjänst och föräldrar/anhöriga och följs upp gemensamt. Kontakt tas med den skola där ungdomen tidgare gått för kunskapsöverföring och samarbete.

​Arbetet med den placerades nätverk styrs i övrigt av uppdragen från socialtjänsten - ofta förekommer hembesök och avgränsade stöd/informations- eller behandlingsinsatser med anhöriga. Vid utredningar ingår alltid samtal/intervjuer med föräldrar och ev. fler i nätverket samt muntlig återgivning av utredningens resultat till berörda.

Mer inforamtion kommer snart

Kontakta Oss

kontaktbildkontaktbild
kontaktbild
kontaktbild
Hvilans Skolhem
Gatan
Nr

Postnummer
Ort