Välkommen till Hvilans Skolhem

Om Oss

Ett behandlingshem för pojkar mellan 14-19 år


Hvilans skolhem är ett litet behandlingshem med åtta platser. Vi jobbar med pojkar i åldern 14–19 år med riskbeteenden, psykosocial problematik ofta i kombination med skolrelaterade problem och/eller neuropsykiatrisk problematik.

Verksamheten är belägen i Nyköpings kommun och ligger ca 4 km söder om Jönåkers samhälle i en mycket naturskön lantbruksbygd.

Verksamhetsidé

Vi arbetar utifrån att varje barn och ungdom behöver ses och förstås utifrån den miljö och de omständigheter som finns kring dem. Vi tror att flertalet svårigheter som uppstår i en människas liv är ett resultat av svårigheter i relationer och bäst kan lösas i relationer. Vårt främsta verktyg är ett strukturerat och relationsinriktat arbete med varje ungdom. Samtal med ungdomar om det som händer i och runt dem är vår främsta arbetsmetod. Hvilan har därför en hög personaltäthet och gör både vardagliga göromål och fritidsaktiviteter i så hög utsträckning det går tillsammans med ungdomarna. Vi ser även gränssättning och, de konflikter det kan resultera i, som en viktig och relationsskapande del i arbetet.

Boendemiljö

På Hvilans Skolhem finns plats för åtta ungdomar. De bor i egna rum som är basutrustade med säng, nattduksbord och klädbyrå. Ungdomarna får tillsammans med sin kontaktperson handla möbler till sitt rum som det sedan får ta med sig efter avslutad placering. Det är tillåtet med dator och tv på rummet om inga andra restriktioner finns.
​​​​​​​
Varje rum är utrustat med ett värdeskåp där ungdomarna kan förvara värdesaker. Ungdomarna har även möjlighet att förvara värdesaker inne på personalens kontor. Alla rummen går att låsa från insidan, personal har nyckel till alla rum.

I huset finns ett gemensamt TV-rum, sällskapsrum och en matsal. På Hvilan äter vi måltider gemensamt och personal lagar mat, gärna tillsammans med en placerad ungdom. I sällskapsrummet finns det plats för att göra läxor, spela spel samt biljard.

En dag i veckan har pojkarna sin tvättdag då de med hjälp av personalen tvättar sin egen tvätt. Städning av huset sker två dagarna i veckan där ungdomarna städar sitt rum samt ett städområde med stöd av personal.
 • DSC02138
 • DSC02139
 • DSC02140
 • DSC02143
 • DSC02144
 • DSC02151
 • DSC02152
 • DSC02156
 • DSC02157
 • DSC02158
 • DSC02160
 • DSC02161
 • DSC02162
 • DSC02163

Ny på Hvilan

När en ungdom placeras genomförs inledningsvis ett inskrivningssamtal, där socialtjänst, personal på Hvilan och eventuellt vårdnadshavare deltar. Där får ungdomen information kring rutiner och ordningsregler på Hvilan. Ungdomen tilldelas ett rum och får bekanta sig med personal och andra placerade ungdomar. Som placerad på Hvilan blir man tilldelad två kontaktpersoner där en har huvudansvaret. Tillsammans med sin kontaktperson genomförs ytterligare ett inskrivningssamtal där fokus ligger på den unges egen uppfattning på placeringen samt genomgång av arbetsmaterial som används löpande under placeringen.

En dag på Hvilan

Rutiner, planering och trygghet

På Hvilan är dagarna väldigt rutinstyrda. Vi håller oss allt som oftast till en väl uttalad planering, och avsteg från denna planering bör alltid vara väl förankrad i både personal- som ungdomsgrupp. Därför blir tillvaron för ungdomarna på Hvilan förutsägbar och trygg.
​​​​​​​
Varje placerad ungdoms dagliga rutin skiljer sig åt beroende på uppdrag från socialtjänsten samt behov. Ungdomar som lyder under skolplikt går i skola inne i Nyköping.. 

Vardag för skolungdom

Ungdomarna ska vara uppe senast klockan 07.00 på vardagar, målsättningen är att de ska ställa eget alarm och ta sig upp utan stöttning av personal. De gör iordning sin egen frukost och tar själva bussen in till Nyköping, förutsatt att inga restriktioner föreligger. Varje ungdoms schema ser olika ut och de tar sig tillbaka till Hvilan med buss. Vi har ungdomar som har möjlighet att stanna kvar i Nyköping efter skolans slut för att umgås med vänner eller liknande. Förutsättningen är att ungdomen har visat att de klarar av den typen av ansvar samt att de i förväg informerar personal kring planering och uppnått sina block för dagen.

07.00 (10.30 helger)   Gå upp på morgonen
08.00                            Buss till skolan
15.00 – 17.00              Fritid
17.00                            Middag
18.00 – 21.00              Aktivitet/läxor
21.00                            Kvällsfika
22.30 (23.30 helger)   Läggning

Tid för aktiviteter

Efter skolan finns tid för ungdomarna att hitta på egna saker, ibland tillsammans med personal.  Exempel på detta kan vara att spela pingis, umgås med vänner, titta på tv eller att spela spel med ungdomar och personal. Vid 17.00 äter vi middag ihop, oftast på Hvilan, men det händer även att vi använder tillfällen att äta ute på restaurang till social träning. Då följer vi ungdomarnas förmåga att klara sig i dessa situationer och hjälper dem om det är nödvändigt. Men som sagt, oftast äter vi tillsammans på Hvilan.
​​​​​​​
Det erbjuds kvällsfika 21.00 då vi gemensamt sitter ner tillsammans och samtalar om dagen och eventuella önskemål kring veckan. Läggning sker vid 22.30 på vardagar och 23.30 på helger.

Fritidsaktiviteter

Aktiviteter och sysselsättning är en del i arbetet med ungdomarna. Hos oss prövas det i olika sammanhang och miljöer. Vi ser samband mellan ansvarstagande och personlig utveckling när ungdomarna erbjuds möjlighet till att utöva egna intressen både på och utanför boendet.
​​​​​​​
På Hvilan finns det bland annat pingisrum, biljardbord, trumset, bilverkstad som ungdomarna har möjlighet att använda utefter intresse. Vi erbjuder regelbundet gym för ungdomar som är intresserade. Vi erbjuder även möjligheten att utöva egna intressen. Exempel på intressen ungdomar på Hvilan haft är: fotboll, boxning, gitarrlektioner och luftgevärsskytte. Innan en ungdom startar en aktivitet förs dialog mellan vårdnadshavare, socialtjänst, behandlingspersonal och den placerade ungdomen.

Varje lördag erbjuds en gemensam aktivitet för ungdomarna, fritidsaktiviteterna varierar och utgår från behov, uppdrag och förslag från ungdomarna själva. 

Rutiner

Vi arbetar med hög grad av struktur och rutin för att skapa en förutsägbar vardag för ungdomarna. Vi är övertygande om att det bidrar till stabilitet och trygghet. På Hvilan arbetar vi för att lära ungdomarna eget ansvar och att kunna samarbeta i grupp.
Två dagar i veckan har vi gemensamma städdagar, ungdomarna städar sitt eget rum samt ett städområde som roterar från vecka till vecka. En förutsättning för att uppfylla block är även att ha ordning på sitt rum mellan städdagarna. Ungdomarna tvättar sina kläder självständigt efter att personal har gått igenom tvättråd och maskinernas funktion. Varje ungdom har en egen tvättdag en gång per vecka. 
Ungdomarna erbjuds även möjlighet att regelbundet ha ansvar för söndagsmiddagen tillsammans med sin kontaktperson. Under fredagen planeras middagen och inköp sker tillsammans med kontaktperson under helgen. Sedan förbereds och lagas middagen av ungdomen och dennes kontaktperson. 

Ordningsregler

Hvilans skolhem har ordningsregler i verksamheten. Detta för att kunna erbjuda en säker och trygg miljö samt god vård utifrån den problematik placerade ungdomar har. Innan en placering görs ska ungdom och vårdnadshavare ha kännedom om de ordningsregler som gäller och godkänna dessa. 

Kontaktperson

Varje placerad ungdom på Hvilan har två kontaktpersoner där den ena har huvudansvaret. Kontaktpersonens ansvar är att ha en kontinuerlig kontakt med socialtjänst och vårdnadshavare gällande ungdomen. De skriver en månadsrapport för att uppdatera socialtjänst kring hur arbetet med ungdomen fortgår samt hur vi arbetar för att uppnå målen utifrån vårdplan. Kontaktpersonen har var fjortonde dag kontaktmannasamtal med ungdomen, som är ett strukturerat samtal som används som underlag till månadsrapporten. Vid dessa tillfällen har även ungdomen möjlighet att framföra önskemål och förslag på behandlingen och det dagliga livet på boendet.
Placerade ungdomar får stöd att upprätthålla regelbunden kontakt med föräldrar och nätverk. Familj och nätverk är välkomna att besök på Hvilans skolhem, om inte särskilda skäl utifrån uppdraget föreligger.
Ungdomens kontaktperson ger tät och regelbunden information om ungdomens mående och vardag till anhöriga, per telefon eller i samband med hembesök med ungdomen. Vid eventuella avvikelser, t ex rymning, underrättas vårdnadshavare omedelbart.

Eventuella ledigheter planeras i nära samarbete med socialtjänst och föräldrar/anhöriga och följs upp gemensamt. Kontaktperson upprättar ett ledighetskontrakt där förutsättningen för ledigheten klargörs och ungdomen behöver godkänna kontraktet för att beviljas ledighet.

Familjen är viktig

Familjen, och det övriga nätverket, är en viktig resurs för ungdomarna för att nå en positiv utveckling. Vi har en positiv inställning till att familj och nätverk kommer till Hvilan under helger och lov.  Då avsätts tid för kvalitativt nätverksarbete.
Vi sätter också ungdomens hemresor i ett behandlingsperspektiv. Detta innebär att vi vill att varje hemresa ska bli en bra erfarenhet för ungdomen att bygga vidare på, och att man därför ibland måste säga nej till hemresa om förutsättningar inte är optimala vid det enskilda tillfället.
​Arbetet med den placerades nätverk styrs i övrigt av uppdragen från socialtjänsten - ofta förekommer hembesök och avgränsade stöd/informations- eller behandlingsinsatser med anhöriga.

Personal, kompetens och bemanning

Personal som arbetar på Hvilan skall ha adekvat utbildning och erfarenhet för verksamheten och dess metoder och uppdrag. Fast personal skall ha adekvat grundutbildning och helst adekvat vidareutbildning. Timvikarier och vikarier ska i så hög utsträckning som möjligt ha adekvat utbildning och erfarenhet. Vår målsättning är att åtminstone majoriteten av vikarierna ska ha relevant grundutbildning och erfarenhet av liknande verksamhet. 

Bemanningen anpassas till behov och antalet placerade ungdomar. Det finns alltid personal dygnet runt. Föreståndare samt ägare arbetar dagtid. Övrig behandlingspersonal arbetar utifrån schema med arbetstider dygnet runt, vanligen dygnspass. Timvikarier arbetar utifrån behov och några mer regelbundet.  Antalet behandlingsassistenter varieras efter behov. Vanligen arbetar minst två behandlingsassister hela dygnet utanför skoltid. Nattetid finns vaken personal vid behov.

Teckenekonomi

På Hvilans skolhem använder vi oss av teckenekonomi/blocksystem. Det innebär att ungdomen kan tjäna ihop poäng som sedan utmynnar i veckopeng. Blocksystemen är utformade efter ungdomens individuella behov att arbeta vidare med. Exempel på block är: hålla uppgjorda tider, komma upp på morgonen och ordning på rummet. Vi sparar 25 % av veckopengen varje vecka i form av en fond som ungdomen får med sig när han avslutar sin placering.

Grundläggande arbetsmetoder

Verksamheten är uppbyggd utifrån syftet att hålla en hög grad av struktur som utgör en trygghet i ett oroligt skede för ungdomen samt att arbeta relationsinriktat med hög närvaro av personal. Detta för att ge möjlighet till såväl närvaro, dialog som aktiv gränssättning. Samtal om vad som händer i och runt ungdomen är vårt viktigaste arbetsredskap. När ungdomar med positiv utveckling under placeringen utvärderar sin tid hos oss är det ofta samtalen de refererar till som det som hjälp dem mest. På Hvilan har vi såväl strukturerade  samtal som dagliga samtal i vardagen.

Verksamheten har utarbetat arbetsmetoder som har sin grund i både ett psykodynamiskt synsätt och Strukturmedveten behandling (Kylén) som beteendeinriktade metoder, såsom teckenekonomi/blocksystem. Dessa har integrerats och utformats för att passa verksamhetens inriktning.
På Hvilans skolhem använder vi oss av miljöterapi för att skapa trygghet för ungdomen. Vi strävar efter att allt som händer kring ungdomen ska vara förståeligt och förutsägbart. Verksamheten har en väl upparbetad struktur med tydlighet i vad som gäller för var och en. Vi anser att med struktur synliggörs ungdomens behov och svårigheter i förhållande till gruppmedlemmar, tidsramar och innehåll. I detta resonemang är det viktigt att påvisa att ett gränssättande nej kan vara en stor trygghetsfaktor för den enskilde om den används på ett riktigt sätt. För att denna struktur ska bli ett behandlingsinstrument krävs att den upprätthålls av varje personal och att den är begriplig och meningsfull.
Tidsramar och återkommande aktiviteter gör ungdomarnas vardag pålitlig och förutsägbar. Det kan hjälpa dem att hitta nya sätt att förhålla sig till sig själva och till omvärlden. Det är också av stort värde med personkontinuitet vilket skapar pålitliga relationer. Denna tillit kan ge nya positiva erfarenheter. Tilliten i relationen gör att respektfull konfrontation och reflekterande av processen kan få en genuin betydelse och leda till förändring.
Hjälp med läxläsning

Referenser

Söker du referenser så finns de senare bland annat i:

Hallsbergs kommun

Har haft behandlingsplacering under 2017 och 2018

Finspångs kommun

Har haft behandlingsplacering under 2017, 2018 och 2019

Södertälje Kommun 

har hafr behandlingsplacering under 2018 och 2019

Lunds kommun

Har haft behandlingsplacering under 2017
​​​​​​​

Ödeshögs kommun

Har haft behandlingsplacering under 2016, 2017 och 2018

För att få namn och telefonnummer till referens säg till oss på plats.

Verksamhetsberättelser

Kontakta Oss

Kontaktuppgifter

Felicia Brännlund

Föreståndare
E-post: felicia@vivorum.se

Michael Brännlund

Ägare, Behandlingsansvarig
E-post: michael.brannlund@vivorum.se

Vägbeskrivning

Från Nyköping

 • Ta avfarten in på E4 i södergående riktning, kör 14,2 km
 • Ta avfart 129 mot Jönåker, kör 0,4 km
 • Sväng vänster mot Riksvägen (skyltar mot Jönåker), kör 1,8 km
 • Sväng höger vid Riksvägen, kör 4,1 km
 • Sväng vänster

Från Norrköping

 • Ta avfarten in på E4 i norrgående riktning, kör 31,9 km
 • Ta avfart 128 för 216 mot Katrineholm/Björkvik/Ålberga, kör 0,5 km
 • Sväng höger vid Rutt 216 (skyltar mot Ålberga), kör 0,9 km
 • Sväng vänster, kör 1,6 km
 • Sväng höger

Från Katrineholm

 • Följ Rutt 55/Rutt 56, kör 0,9 km
 • Svag sväng vänster vid Eriksbergsvägen, kör 1,6 km
 • Fortsätt in på Rutt 52, kör 15,9 km
 • Sväng höger vid Rutt 216, kör 22,2 km
 • Sväng vänster, kör 1,6 km
 • Sväng höger
kontaktbildkontaktbild
kontaktbild
kontaktbild
Hvilans Skolhem
Vilan 2
611 96 Jönåker